<
ประกาศผลการประกวดคำขวัญ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
8 สิงหาคม 2555, 11:06 น.

ตามที่องค์การบริหารสว่นตำบลโป่งผา ได้จัดประกวดคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 นั้น

บัดนี้คณะกรรมการดำเนินงานได้รับผลการแข่งขันจากขณะกรรมการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศผลการประกวดคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้

ระดับประถมศึกษา

1. รางวัลชนะเลิศ                                  ด.ช.อนุรักษ์    ใจวรรณา               หมู่ 3 ป่าแฝ                    โรงเรียนบ้านป่าแฝ หนองอ้อ สันทรายมูล

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1               ด.ญ.ทราย  ศรีวงค์                        หมู่ 1  บ้านจ้อง               โรงเรียนบ้านจ้อง

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2               ด.ญ.ศศิพิมพ์   พุฒพิมพ์                  หมู่ 5 บ้านน้ำจำ               โรงเรียนบ้านน้ำจำ

4. รางวัลชมเชย                                  ด.ช.ธวัชชัย   ต๊ะวิจิตร                  หมู่ 6 บ้านสันทรายมูล        โรงเรียนบ้านป่าแฝ หนองอ้อ สันทรายมูล

5. รางวัลชมเชย                                 ด.ญ.หอมนวล   กิ่งแก้ว                 หมู่ 4 บ้านสันทรายปู่ยี่        โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฏสามัคคึ)

 

ระดับมัธยมศึกษา

 

1. รางวัลชนะเลิศ                                  ด.ญ.รติพรรณ   รุจิระมานนท์               หมู่ 5 บ้านน้ำจำ                โรงเรียนดรุณราษฎรวิทยา

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1                น.ส.นิธิวดี   ธนู                                  หมู่ 1 บ้านจ้อง                    โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2                 น.ส.สุนิสา  คงสันเที้ย                        หมู่ 3 ป่าแฝ                       โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์

4. รางวัลชมเชย                                   ด.ช.สหัสวรรษ   ธนู                           หมู่ 1 บ้านจ้อง                    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

5. รางวัลชมเชย                                 น.ส.ศรสวรรค์  ทาโรจน์                       หมู่ 11 น้ำจำเหนือ               โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์

 

ให้ผู้ได้รับรางวัล มาแสดงตัว พร้อมเอกสาร 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2.สำเนาทะเบียนบ้าน  ณ ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2555

ติดต่อสอบถาม โทร. 053-646085, 053-646627, 086-4268858

 


Download เอกสารแนบ
1.
( 0 KB )