องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๕ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๓-๖๔๖-๖๒๗

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต