ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 304 ครั้ง ]
โครงการอบรมส่งเสริมกระบวนการจัดการคุณภาพผลผลิต (GAP) ประจำปี 2561

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้ทำพิธีเปิด โครงการอบรมส่งเสริมกระบวนการจัดการคุณภาพผลผลิต (GAP) ประจำปี 2561 โดยมี รองสุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต.โป่งผา รักษาราชการแทนปลัด อบต.โป่งผา ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา เป็นประธานในพิธีเปิดและ นางสาวเบญจวรรณ พิลาลัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งการอบรมมีทั้งหมด 2 วันด้วยกัน คือวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรตำบลโป่งผาได้ทำการเกษตรให้ได้มาตรฐานและการทำการเกษตรแบบยั่งยืืน (Sustainable Agriculture) - ความปลอดภยั (Safety) ของผู้บริโภค/เกษตรกร - คุณภาพผลติผล (Quality) - ประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) - สิ่งแวดล้อม (Environmental) รวมทงั้สัตว์ป่า - ผลกระทบทางสังคม (Social) ด้วย