ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 769 ครั้ง ]
รถดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุน

** ส่งมอบรถดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP)*** องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ขอขอบพระคุณรัฐบาลญี่ปุ่น ที่เห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เพื่อจัดหารถดับเพลิงเอนกประสงค์ การสนับสนุนในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนในตำบลโป่งผา และพื้นที่ใกล้เคียงมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั้วถึงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ในนามประชาชนตำบลโป่งผาขอขอบพระคุณรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นอย่างสูง