ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 444 ครั้ง ]
อบรมยุวมัคคุเทศก์ในการเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโป่งผา

วันนี้ 8 -9 กุมภาพันธ์ 2561 อบต.โป่งผาได้จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ในการเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโป่งผา การอบรม มีทั้งหมด 2 วัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันแรก ของการอบรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่สองของการอบรมได้ให้เด็กๆได้นำเสนอของดีตำบลโป่งผา และการฝึกทักษะการนำเสนอ ตลอดจนการฝึกเป็นมัคคุเทศก์น้อยในสถานที่จริง โดยได่ฝึกประสบการณ์ ที่สวนสตอเบอรรี่ภูนารี ทั้งนี้ อบต.โป่งผาต้องขอขอบพระคุณเจ้าของสวนเป็นอย่างมากที่ให้ความรุ้และให้เด็กๆได้ไปฝึกประสบการณ์ การอบรมครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ในการเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น การแนะนำและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโป่งผา ด้วยจิตสำนึกในคุณค่าและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดความรู้ด้านมัคคุเทศก์เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชน ในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนท้องถิ่น ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและยังเป็นการสร้างประสบการณ์จริงในการเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่ได้อบรม ซึ่งได้วิทยากรจาก สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเป็นวิทยากรอบรม