ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 537 ครั้ง ]
การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวที 2

การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวที 2 ในพื้นที่ตำบลโป่งผาได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว 3 หมู่บ้านคือ วันที่ 26 มีนาคม 2561 จัด ณ บ้าน จ้องหมู่ที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2561 จัด ณ บ้านหนองอ้อ ม.2 /วันที่ 28 มีนาคม 2561 บ้านป่าแฝ หมู่ที่ 3 *****สำหรับการจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ทีมขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับตำบลจะเริ่มลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในพื้นที่เพื่อทำการกำหนดกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถดำเนินการเองได้และร่วมมือกันปฏิบัติ *****การจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 2 จะมีหัวใจหลักอยู่ 4 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ 1.สัญญาประชาคม ผูกใจเป็นหนึ่ง 2.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 3.รู้กลไกการบริหารราชการ และ 4.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ซึ่งเป็นเวทีสร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันของสังคม ด้วยความสามัคคี ตื่นตัวในความร่วมมือเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ตามหลักประชาธิปไตยอันดีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen