ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 639 ครั้ง ]
การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 3 ณ บ้านสันทรายปูียี่ หมู่ที่ 4

วันที่ 23 เมษายน 2561 การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 3 เวทีปรับเปลี่ยนแนวคิด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ • เข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน • เข้าใจการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน วันนี้เคลื่อนที่ไปยัง บ้านสันทรายปู่ยี่ หมู่ที่ 4