ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 322 ครั้ง ]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาจัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้เพื่อ เลือกเลขานุการสภา อบต./การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการพิจารณาญัตติและโอนงบต่างๆ