ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 595 ครั้ง ]
โครงการอบรมและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลโป่งผา ประจำปี 2561

วันที่1 มิถุนายน 2561 อบต.โป่งผา โดยกองการศึกษาได้จัดโครงการอบรมและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลโป่งผา ประจำปี 2561 ณ วัดบ้านจ้อง โดยกิจกรรมในการอบรมวันนี้เป็นการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน สร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียน ในเขต ตำบลโป่งผา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย