ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 725 ครั้ง ]
อบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมัก

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 อบต.โป่งผาโดยงานส่งเสริมการเกษตรได้จัดอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมัก ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร โครงการ 1 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักและ ปุ๋ยอินทรีย์ โดยนำวัชพืช หรือเศษผักผลไม้เหลือใช้มาทำปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนผลผลิตด้วย