ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 212 ครั้ง ]
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2562

วันที่ 24 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับความรู้ (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถเข้าระงับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย และเพื่อให้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลโป่งผา มีกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในสังกัด เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้มแข็งและประสิทธิภาพต่อไป