ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 738 ครั้ง ]
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวโดยชุมชน “Community Based Tourism : CBT” ในพื้นที่ตำบลโป่งผา

วันที่ 30-31 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวโดยชุมชน “Community Based Tourism : CBT” ในพื้นที่ตำบลโป่งผา โดยดำเนินการอบรมทั้งหมด 2 วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักในการอบรมคือ ผู้นำหมู่บ้าน/ฝ่ายสภา อบต.กลุ่มพัฒนาสตรี /แกนนำองค์กรในหมู่บ้านและผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ตำบลโป่งผา เป้าหมายจำนวน 50 คน แบ่งเป็น อบรมภาคทฤษฎี จำนวน 1 วัน และศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบบ้านสันทางหลวง จำนวน 1 วัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวโดยทั่วไป กระตุ้นให้ชุมชนได้เห็นความสำคัญและตระหนักในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป โดยให้สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านท่องเที่ยวในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเกิดความยั่งยืนต่อไป