ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 673 ครั้ง ]
ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โป่งผา ทั้ง 4 ศูนย์

วันที่ 2- 3 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้มอบหมายให้งานส่งเสริมการเกษตร ได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน และการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้แก่น้องๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โป่งผา ทั้ง 4 ศูนย์