ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 478 ครั้ง ]
ประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ในระดับตำบลของ อบต.โป่งผา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ในระดับตำบลของ อบต.โป่งผา ทั้งนี้ท้องถิ่นจะต้องดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จากฉบับปัจจุบัน นำมาทบทวนและปรับเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) โดยในระยะเริ่มแรกในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดำเนินการโดยจัดให้จัดทำประชาคมในระดับตำบล เพื่อร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen