ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 528 ครั้ง ]
กิจกรรม "เพื่อนช่วยเพื่อนชาวนา"

วันนี้ 13 สิงหาคม 2562 ราษฎรบ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 6 ได้คิดริเริ่มดำเนินกิจกรรม "เพื่อนช่วยเพื่อนชาวนา"เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ยากจน โดยมีกิจกรรมร่วมถอนต้นกล้า ลงแขกดำนา ปลูกข้าว ในพื้นที่นาของนายสมชาย ดีแก้ว ราษฎรในหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน โดยกิจกรรมในวันนี้ ท่านนายอำเภอแม่สาย นายสมศักดิ์ คณาคำ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมดำนา ปลูกข้าว ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยการนำของรองสุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรจิตอาสา ร่วมลงแขกดำนาปลูกข้าวในครั้งนี้ด้วย