ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 115 ครั้ง ]
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาโดยการนำของรองสุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณบ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-เมียนมา ในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้านแนวตะเข็บชายแดน โดยมีราษฎรในหมู่บ้านผาหมีและหมู่บ้านสามปี ประเทศเมียนมาร์ มาร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 700 ต้นและพัฒนาพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนร่วมกัน