ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 493 ครั้ง ]
โครงการอบรมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อประจำปี 2562 (การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลโป่งผา)

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้ดำเนินงานโครงการอบรมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อประจำปี 2562 (การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลโป่งผา) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสมและมีการขยายผลไปยังชุมชน หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อกำจัดและควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้ลดน้อยลงต่อไป