ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 445 ครั้ง ]
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ณ บ้านนาปง หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งผา โดยได้คัดเลือกหมู่บ้านนาปง เป็นหมู่บ้านนำร่องในการให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจำวันของทุก ๆ คน ด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความสำคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป