ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 624 ครั้ง ]
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโป่งผา

วันที่ 13 กันยายน 2562 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโป่งผา พร้อมกับแจกทรายอะเบทให้กับชุมชน โรงเรียน นำไปโรยสถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือน จากนั้นก็ได้แยกย้ายกันไปรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท เก็บกวาดเศษขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยกิจกรรมครั้งนี้ อบต.โป่งผา จับมือกับทุกภาคส่วน ชุมชน อสม.บ้านสันทรายปูยี่ หมู่ที่ 4 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำ โดยมุ่งเน้นรณรงค์ในพื้นที่โรงเรียน พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลายให้สิ้นซาก