ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 511 ครั้ง ]
โครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆให้กับราษฎรในตำบลโป่งผา หมู่ที่ 1-12 ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆให้กับราษฎรในตำบลโป่งผา หมู่ที่ 1-12 ประจำปี 2562 โดยนำผู้เข้าร่วมโครงการ ไปศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ตามรอยเส้นทางสับปะรด การศึกษาดูงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว /หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพในพื้นที่ตำบลโป่งผา และสามารถนำไปต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ต่อไป