ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 248 ครั้ง ]
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำไตรมาสและการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการให้คณะกรรมการได้รับทราบ พร้อมสรุปปัญหา และหาแนวทางพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในลำดับต่อไป