ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 325 ครั้ง ]
ติดตั้งถังดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้ดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่งผา จำนวน 4 ศูนย์ๆ ละ 2 ถัง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งผา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจำ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาปง เพื่อการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที