ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 403 ครั้ง ]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)เดือนธันวาคม 2562 และพิจารณาญัตติต่างๆ