ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 326 ครั้ง ]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.๑๐ และพระราชินี

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา น.ส.สุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.โป่งผา บุคลากรในสังกัด กำนันผู้ใหญ่บ้าน 12 หมู่บ้าน และราษฎรจิตอาสา ในเขต อบต.โป่งผา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562