ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 284 ครั้ง ]
อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งผา จัดการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้านเข้ารับการอบรม การอบรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพ อสม.ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ การถ่ายทอดกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ และวิธีปฎิบัติอย่างถูกวิธี ตลอดจนบทบาทของ อสม.ในการทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย โดยช่วงเช้ามีพิธีเปิดโครงการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกรินทร์ เจริญราช หัวหน้าสำนักปลัดเป็นประธานเปิด