ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 415 ครั้ง ]
แจกจ่ายน้ำอุปโภค บรรเทาภัยแล้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โป่งผา ส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากภัยแล้ง ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลโป่งผา