ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 360 ครั้ง ]
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งผาได้จัดประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุน ทั้งนี้เพื่อรายงานผลรายไตรมาศและการพิจารณาโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนด้วย