ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 93 ครั้ง ]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตรั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วั

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตรั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.โป่งผา ทั้งนี้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 -พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2563 -พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2563 และขอความเห็นชอบและพิจารณาญัตติต่างๆ