ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 65 ครั้ง ]
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภาวะผู้นำ/ครู/ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 กองการศึกษา อบต.โป่งผา ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภาวะผู้นำ/ครู/ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 โดยมี รองสุดา ปฏิเสน รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งผา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย คุณรัถยา ธนัญชัย ผอกองการศึกษา โดยมีพระอาจารย์วิทยากร พระเสกสรร วงค์สูง ได้มาบรรยายธรรม ในหัวข้อ ศีล 5 นำพาชีวิต และบทบาทหน้าที่ การปฎิบัติตัว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนา และการปฎิบัติตนตามวิชาชีพ