ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 335 ครั้ง ]
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลโป่งผา

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 อบต.โป่งผา ได้จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลโป่งผาขึ้น ณ ห้องประชุมสภา อบต.โป่งผา ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนและจากภัยแล้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น