ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 353 ครั้ง ]
ประชุมวางกรอบนโยบายการทำงานให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นำโดยนายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา ได้ประชุมพนักงาน ลูกจ้าง อบต.โป่งผา และตัวแทน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อวางกรอบนโยบายการทำงานร่วมกันและการสร้างความชัดเจนในการทำงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันและการบริการประชาชนให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น