ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 50 ครั้ง ]
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) และประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราชฯ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย