ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 219 ครั้ง ]
ประชุมประชาคมการขึ้นค่าจัดเก็บขยะและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลโป่งผา

#ประชุมประชาคมการขึ้นค่าจัดเก็บขยะและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลโป่งผา วันที่ 6 และ 7 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดย นายเกียรติยศ เลิศณวรรธณ์ ปลัด อบต.โป่งผา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนร่วมกับ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 2 /บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 5/ และบ้าน นาปง หมู่ที่ 8 เพื่อแจ้งข่าวสารราชการและประชาคมเรื่องการขึ้นค่าจัดเก็บขยะจาก 20 บาทเป็น 40 บาทต่อเดือน รวมถึงการให้ความรู้ รณรงค์ พร้อม ปฏิรูป เรื่องของการจัดเก็บขยะและ แยกทิ้งขยะ อย่างถูกต้องในพื้นที่ตำบลโป่งผา โดย.. #กิจกรรมประชาคมเรื่องการขึ้นค่าจัดเก็บขยะ รวมถึงการให้ความรู้ พร้อม ปฏิรูป เพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในเรื่องของการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลโป่งผา ทาง อบต.โป่งผาได้กำหนดออกประชาคมให้ครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 12หมู่บ้านในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะในพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการรับฟัง สภาพปัญหา เพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น