ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 18 ครั้ง ]
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม อบต.โป่งผา โดยมีคณะกรรมบริหารกองทุนฯเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบในคำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯอบต.โป่งผา และการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯในปี งบประมาณ 2564 นี้ พร้อมทั้งการวางแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ทิศทางการขับเคลื่อนส่งเสริม สนับสนุนด้านการสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งในเรื่องส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ อันจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งผาสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้