ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 131 ครั้ง ]
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 หมู่บ้าน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้มอบหมายให้นายเอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวศกลวรรณ โลจนะทิพย์สิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนางสาว ชเอมทิพย์ ทิจินะ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน /ชมรมผู้สูงอายุตำบลโป่งผา /ประธาน อสม.และ อสม.หมู่บ้านในตำบลโป่งผา /ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งผา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 หนองอ้อ หมู่ที่ 3 บ้านป่าแฝ หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายมูล ตำบลโป่งผา พร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว และมอบของอุปโภคบริโภค ตรวจวัดความดันโลหิตและให้คำแนะนำด้านสุขภาพต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของ อบต.โป่งผา /รพ.สต.โป่งผา /ชมรมผู้สูงอายุ /อสม.ตำบลโป่งผาและหมู่บ้าน เพื่อการดูแลสุขภาพทางกายและใจของผู้ป่วยติดเตียงและการให้คำแนะนำการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ตลอดจนการปฎิบัติตัวของผู้ดูแลและผู้ป่วยด้วย