ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 228 ครั้ง ]
ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-65) เพิ่มเติมครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.โป่งผา จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 (ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยมีนายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวร่วมกัน