ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 140 ครั้ง ]
ร่วมน้อมถวายการต้อนรับพระเทพศาสนาภิบาล โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา พร้อมด้วยตัวแทนครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมน้อมถวายการต้อนรับพระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" พร้อมด้วยคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ , นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย , นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีดำริที่จะเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามแนวทางของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จำนวน ๕,๙๑๔ หน่วยทั่วประเทศ ที่ได้ดำเนินการตามหัวข้ออบรม ๘ หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว กำหนดเป้าหมายทุกตำบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดเชียงราย ส่วนราชการทุกระดับ ร่วมกับคณะสงฆ์ มุ่งหวังส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี รักษาศีล ๕ โดยใช้ศีลธรรมและจริยธรรมเป็นตัวขับเคลื่่อนหลัก ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการรักษาศีล ๕ มาใช้ในการดำรงชีวิตในชุมชน คือ หมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติให้มีความเจริญมั่นคง ส่งผลให้ประชาชนมีความรัก มีความสามัคคี ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืนสืบไป