ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 16 ครั้ง ]
อบรมโครงการประกันคุณภาพภายใน 2564

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต.โป่งผา ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เป็นประธานเปิดโครงการประกันคุณภาพภายใน 2564 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ โดย นางรัถยา ธนัญชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา นอกจากนั้นยังมี นางสาวสุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต. /นายเอกรินทร์ เจริญราช หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมเป็นเกียรติโครงการดังกล่าว สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกองการศึกษา จำนวน 25 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยะภาพอย่างต่อเนื่อง ช่วงเช้า เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ มี นางปาริชาติ ญาณวัฒนสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากร ช่วงบ่าย เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม