ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 15 ครั้ง ]
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ความเป็นอยู่ในสังคม ครอบครัวและการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนทางสังคม ตำบลโป่งผา

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ ความเป็นอยู่ในสังคม ครอบครัวและการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนทางสังคม ตำบลโป่งผา โดยมีนายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายเอกรินทร์ เจริญราช หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไประดับต้น , นางสาวธีรดา นิติมณฑล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ , นางพรกมล กันทะดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านน้ำจำกลาง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย