ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 20 ครั้ง ]
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ ความเป็นอยู่ในสังคม ครอบครัวและการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนทางสังคม ตำบลโป่งผา

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ ความเป็นอยู่ในสังคม ครอบครัวและการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนทางสังคม ตำบลโป่งผา โดยมีนายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวธีรดา นิติมณฑล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ , นายเอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ , นางสาวชเอมทิพย์ ทิจินะ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน , นางสาวศกลวรรณ โลจนะทิพย์สิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านจ้องเด่น ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย