ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 110 ครั้ง ]
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

#องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ วันนี้ (14 กรกฏาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต.โป่งผา ปฎิบัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา พร้อมด้วย รองปลัดฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงาน และลูกจ้าง ของ อบต.โป่งผา ร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต โดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ จะยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป