ภาพกิจกรรม
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.โป่งผา ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวบพิจารณา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยมีนายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวร่วมกัน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดให้ดำเนินการจัดทำหรือทบทวนแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวทาง ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ที่และคำนึงถึงหลักการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้การนำเสนอแผนงาน/โครงการ มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตำบลโป่งผาต่อไป