ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 41 ครั้ง ]
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยสมาชิกสภา อบต.โป่งผาเข้าร่วมประชุมและพิจารณาญัตติต่างๆ ดังนี้ -ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 -ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสภาในการรับบริจาคเครื่องปริ้นและเครื่องสำรองไฟสำหรับใช้ในกองคลัง เพื่อใช้ประโยชน์กับทางราชการ