ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 425 ครั้ง ]
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลโป่งผา

เนื่องมาจากหมอกควัน ไฟป่าในพื้นที่ตำบลโป่งผา การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงพิษภัยของไฟป่าและหมอกควันที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป

เนื่องมาจากหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ตำบลโป่งผา  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงพิษภัยของไฟป่าและหมอกควันที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ตลอดจนเตรียมความพร้อมเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันของจังหวัดเชียงรายตามมาตรการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในห้วง “60 วันอันตราย
การดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี