ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 50 ครั้ง ]
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้พิการหมู่ที่ 4 บ้านสันทรายปู่ยี่ , หมู่ที่ 8 บ้านสันทรายนาปง และหมู่ที่ 10 บ้านจ้องเด่น

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอนุรักษ์ ลาตรินทร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้พิการหมู่ที่ 4 บ้านสันทรายปู่ยี่ , หมู่ที่ 8 บ้านสันทรายนาปง และหมู่ที่ 10 บ้านจ้องเด่น ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเก็บรวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการส่งเรื่องขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เพื่อผู้พิการจะได้ใช้เงินเยียวยาดังกล่าวจุนเจือครอบครัวและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข