ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 387 ครั้ง ]
โครงการส่งเสริมกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชนและสมาชิกในครอบครัว

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโโป่งผา ร่วมกับสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดการอบรมโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลโโป่งผา ร่วมกับสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดการอบรมโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว ณ ห้องประชุม อบต.โป่งผา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสร้างความอบอุ่นและเข้มแข็งในครอบครัวและสมาชิก การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต.โป่งผา ได้เป็นประธานในพิธี และมีวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย