ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 538 ครั้ง ]
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ของบุคลากร อบต.โป่งผา

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดการอบรมโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ของบุคลากร อบต.โป่งผา

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดการอบรมโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ของบุคลากร อบต.โป่งผา ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของระเบียบกฏหมายต่างๆ ลดความผิดพลาดจากการทำงาน ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย