ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 783 ครั้ง ]
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 อบต.โป่งผาได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ทั้งนี้เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ของ อบต.โป่งผา การประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2561 ตลอดจนวาระอื่นเพื่อให้สภาได้พิจารณาร่วมกัน