ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 226 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ขอให้ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองทรัพย์สิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ที่ดิน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 แสดงรายการเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2562 (หากยื่นชำระภาษีเป็นปีแรกหรือมีการเปลี่ยนแปลงในที่ดิน ต้องนำสำเนาโฉนดที่ดินหน้าหลังและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดินมาแสดง) ภาษีป้าย ยื่นแบบ ภ.ป.1 แสดงรายการเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 ติดต่อขอยื่นแบบและชำระภาษี ได้ที่ : งานพัฒนารายได้ กองคลัง อบต.โป่งผา ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 053-646627 ต่อ 107