ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 241 ครั้ง ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563

#ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 #องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้า สำนักงาน อบต.โป่งผา ......เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตามแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดทำขึ้น #หากพบว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่พบข้อมูล ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์นำหลักฐาน เอกสาร มายื่น ที่ ห้องจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ภาย ใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ ในวันเวลาราชการ #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-646627 ต่อ 107 มือถือ 088-2583899